Behoor ik tot de voorrangsgroep?

Als ouder behoord je tot een voorrangsgroep indien je minimum aan 2 van onderstaande regels voldoet. (Indien je tot de voorrangsgroep behoort, bezorgen we je een extra document dat dient ingevuld te worden).

We zijn vanuit Kind & Gezin verplicht om absolute voorrang te verlenen aan wie kinderopvang nodig heeft in het kader van de werksituatie. Dit geldt voor iedereen die werk zoekt, werk wil houden of een beroepsgerichte opleiding volgt.

Er moet eveneens voorrang worden gegeven aan alleenstaanden, gezinnen met een laag inkomen & pleegkinderen.

De regelgeving houdt de volgende verplichting in:

Bij keuze tussen meerdere opvangvragen moet de organisator eerst ingaan op de vraag die behoort tot een voorrangsgroep.

Het is aan het gezin dat zich op de voorrang wil beroepen om de noodzakelijke informatie te geven. Het gezin kan hierbij ondersteund worden door een toeleider. Een toeleider is om het even welke organisatie die het gezin begeleidt en die een rol kan spelen om het gezin toe te leiden naar de kinderopvang. Bijvoorbeeld OCMW, regioverpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin, Huis van het Nederlands, VDAB, Vereniging waar armen het woord nemen, ... Indien de informatie beschikbaar is bij de toeleider, kan hij dit enkel doorgeven aan de opvang als de ouder hiervoor toestemming heeft gegeven.

Werk en/of opleiding

Werksituatie is ruim op te vatten. Het gaat niet enkel om nood aan kinderopvang omdat de ouders of één van beide ouders aan het werk is/zijn, maar ook omdat ze tijd en ruimte nodig hebben om een job te zoeken of om een opleiding te volgen die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Ook het volgen van een inburgeringstraject of Nederlandse taalles vallen hieronder.

Alleenstaanden

Dit betekent niet gehuwd zijn of niet samenwonend zijn met een persoon van wie het inkomen in aanmerking komt voor de bepaling van het inkomenstarief.

Laag inkomen (lager dan 27.000 euro)

Het gaat over het gezamenlijk belastbaar inkomen op jaarbasis voor de aftrekbare bestedingen. Dit kan ook gaan over een vervangingsinkomen.

Pleegkinderen

Het betreft pleegzorg die geregeld is via een dienst voor pleegzorg. De voorrang geldt voor het pleeggezin en niet voor het biologisch gezin van het pleegkind. Deze gezinnen hebben niet alleen voorrang, maar hebben ook recht op het minimumtarief.